Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili karar

Yatırımlarda devlet tarafından yapılan yardımlar hakkında detaylı bilgi içeren tam metin;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2006/10921 (06.10.2006 t. 26311 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2006/10921

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 9/8/2006 tarihli ve 2006/52 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Karar’da geçen;

a) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

b) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesi ve KOBİ teşvik belgesini,

c) Yatırım malı: Bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her türlü makine teçhizat, tesisat ve mefruşat gibi sabit harcamaları,

Formun Üstü

ç) Saymanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık İç Ödemeler Muhasebe Birimini

Formun Altı

ifade eder.

Destek unsurları

MADDE 3 – (1) Müsteşarlıkça bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek bölgesel ve sektörel kısıtlamalar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:

a) Gümrük Vergisi muafiyeti,

b) Katma Değer Vergisi istisnası,

c) Faiz desteği.

Sabit yatırım tutarları

MADDE 4 – (1) Yatırımlar bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından, Müsteşarlıkça makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda yatırım projesinin uygun görülmesi ve tebliğle belirlenecek ilke ve ölçütler içinde kalınması koşulu ile teşvik belgesine bağlanmak suretiyle yararlanabilir.

Formun Üstü

(2) Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının;

Formun Altı

a) Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,

b) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,

olması gerekmektedir.

(3) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari yatırım tutarı 200 bin Yeni Türk Lirasıdır.

Müracaat usulleri

Formun Üstü

MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; yatırımı gerçekleştirecek şirket temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri, şirket kuruluşunu ve şirketin nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi, Yatırım Bilgi Formu ve eki bilgi ve belgeler ile Saymanlık hesabına yatırılan meblağa ait makbuzla birlikte Müsteşarlığa müracaat edilir. Ancak, yabancı sermayeli şirketlerce yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan tebliğle belirlenecek imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine istinaden yatırımın bulunduğu yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir.

Formun Altı

(2) Teşvik belgesine ilişkin müraacaat Müsteşarlığa yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Saymanlık hesabına 400 Yeni Türk Lirası, odalara yapılacak ise Saymanlık hesabına 300 Yeni Türk Lirası, ilgili sanayi odası hesabına da 100 Yeni Türk Lirası yatırılır. Bu meblağlar hiç bir surette iade edilmez.

(3) İlgili sanayi odalarınca yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek tamamlama ekspertiz ücretleri dışında, yapılacak diğer işlemler için başka hiçbir isim altında ücret talep edilemez.

(4) Odalara yapılacak müracaatta, bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili odaca yapılacak değerlendirme sonuçları format halinde Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlığın yapacağı nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır.

MADDE 6 – (1) Firmaya ait, aynı yatırım yeri için aynı yatırım konusunda düzenlenmiş halen geçerli teşvik belgesi bulunması halinde yeni teşvik belgesi düzenlenmez. Ayrıca Müsteşarlığa yapılan müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırımlar için de teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz.

Gümrük Vergisi muafiyeti

MADDE 7 – (1) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.

(2) Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve binek araçları, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir.

(3) Bu Karar uyarınca ar-ge yatırımları dışındaki diğer yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.

(4) Teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak;

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizatın (karayolu nakil vasıtaları hariç),

b) İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatın,

c) Kullanılmış komple tesisin,

ithaline, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde izin verilebilir.

Katma Değer Vergisi istisnası

MADDE 8 – (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Faiz desteği

Formun Üstü

MADDE 9 – (1) Talep edilmesi halinde, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, KOBİ yatırımları, ar-ge yatırımları ve çevre yatırımlarının gerçekleştirilmesi için bankalardan (katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek faizin veya kar payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanır. Finansal kiralama aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

Formun Altı

Formun Üstü

(2) Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için, Müsteşarlıkça uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kar payının 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı azami ilk 1 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Formun Altı

(3) Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirasını, KOBİ yatırımları için 200 bin Yeni Türk Lirasını, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon Yeni Türk Lirasını; ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100 bin Yeni Türk Lirasını geçemez.

Formun Üstü

(4) Kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği öngörülemez. Aynı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte bulunamaz ve finansal kiralama yapılamaz.

Formun Altı

(5) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili bankaca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı halinde faiz desteği ödemesine son verilir.

Formun Üstü

(6) Banka ve finansal kiralama şirketi, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar, Müsteşarlıkça;

Formun Altı

a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle,

b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde,

geri alınır.

Turizm yatırımları

MADDE 10 – (1) Turizm Yatırım veya Turizm İşletme Belgesinin geçerlilik süresinin belirlenmesi ve onaylı belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, belgeli turizm yatırımları veya işletmelerinin 2004 yılı Nisan ayından sonraki elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazinece karşılanır. 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi veya 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlandırılması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 11 – (1) Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan, yukarıdaki maddelerde belirtilen değerleri bir katına kadar artırmaya veya %75 oranında azaltmaya yetkilidir.

Bütçeden yapılacak ödemeler

MADDE 12 – (1) Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek çerçevesinde teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın ilgili mevzuatında öngörülen esas ve usuller çerçevesinde aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir:

a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler,

b) KOBİ yatırımları ile ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler,

c) İlgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yatırım ve işletme kredilerine ait devam eden ödemeler,

ç) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde öngörülen (Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon Kaynaklı Kredi, Bütçe Kaynaklı Kredi, Teşvik Primi veya KDV Desteği, Enerji Desteği, SSK Primi gibi) ödemeler,

d) Daha önceki kararlara göre teşvik belgesine ilişkin müracaatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan tutarlar ve zayi olan belgelerle ilgili olarak mevzuatı gereği iade edilmesi gereken tutarlar,

e) İlgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca öngörülecek yatırım ve/veya işletme kredileri.

(2) Ödemeler, Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla yapılır.

Devir, satış, ihraç, kiralama

MADDE 13 – (1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 3 yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.

(2) 3 yıllık sürenin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,

Müsteşarlığın iznine tabidir.

(3) Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Müsteşarlığın izinine tabidir.

(4) Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebri icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda, yatırımcı, icra veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi halinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(5) Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine dördüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Yatırımların nakli

MADDE 14 – (1) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların nakline, bölgesel ve sektörel kısıtlamalara bağlı olarak ve gidilecek yöreye göre fazladan yararlanılan desteklerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca geri ödenmesi koşuluyla Müsteşarlıkça izin verilebilir.

Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi

MADDE 15 – (1) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.

(2) Bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek ilave ek süre verilebilir.

(3) Teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi Müsteşarlığa veya odaya müracaat tarihidir.

(4) Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir.

(5) Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık re’sen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.

(6) Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgari ve azami yatırım tutarlarına uyulmaması halinde teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmi olarak müeyyide uygulanarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınır.

Belge zayii

MADDE 16 – (1) Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda; bütçeye irat kaydedilmek üzere, tasdiki istenilen her bir belge için 200 Yeni Türk Lirası Saymanlık hesabına yatırılır. Söz konusu meblağ iade edilmez.

Karar’a ilişkin uygulama

MADDE 17 – (1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.

(2) Müsteşarlık, tebliğler ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.

(3) Müsteşarlık, bu Karar’ın uygulanmasını teminen; makro ekonomik politikalar ve gelişen şartlar göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almaya, yasal düzenlemeler yapmaya, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin esas ve usulleri tebliğler ile belirlemeye, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Karar’da öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı halinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.

(4) Bu Karar ve bu Karar’a ilişkin olarak çıkarılacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen geri alınır.

Daha önceki kararlara ilişkin uygulama

MADDE 18 – (1) Daha önceki yıllarda düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara belgenin istinat ettiği karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur. Ancak, talep edilmesi halinde faiz desteği hariç olmak üzere bu Karar ve bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğin lehe gelen hükümleri uygulanabilir.

(2) Bu Karar’ın yayımından önceki kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili kararlar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmaksızın mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılır. Ancak, varsa fazladan yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur.

(3) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karar’a istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda, yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde yatırım harcaması yapılması şartı aranmaz. Aynı Karar’a istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında Müsteşarlıkça ilave ek süre verilebilir.

MADDE 19 – (1) Bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

(2) Bu Karar’da yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 20 – (1) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararname ile 21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış yeni teşvik belgesi müracaatları, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, talep edilmesi halinde bu Karar’a istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir.

(2) Bu Karar’ın yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlar için müracaat tarihinde yürürlükte bulunan karar uyarınca teşvik belgesi düzenlenmesi için;

a) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca odalara yapılan müracaatların, bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili oda tarafından,

b) 21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Kararnamenin eki Karar’a istinaden yapılmış olan müracaatların, bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aracı bankalar tarafından,

Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde Müsteşarlığa intikal ettirilmeyen müracaatlar bu Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Karar’ı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.