Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesinti Oranları Değişti.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar – 2011/2304 (Motorlu araçlar, içki, sigara ve cep telefonunda ÖTV miktarı artırıldı.) (13.10.2011 t. 28083 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2011/2304
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve 96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NO  Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]  

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 15
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar 15
Sadece elektrik motorlu olanlar 10
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 10
Sadece elektrik motorlu olanlar 15
-Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 37
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler 80
Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler 130
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW ‘ı geçmeyenler 3
Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15

MADDE 2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 (III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı (%)
Asgari
Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)
       
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25
       
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,53
       
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 2,94
       
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 19,82
       
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 27,18
       
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 21,58
       
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 2,94
       
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar 0 105,8
       
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
0 105,8
       
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
0 105,8
       
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 87,95
       
2208.50 Cin ve Geneva 0 70,35
       
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 70,35
       
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 105,8
       
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 105,8
       
2208.70 Likörler 0 96,74
       
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 105,8
       
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 63,48
       
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 63,48
       
       
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL)
       
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 69 0,1450
       
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 69 0,1450
       
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 69 0,1450
       
2402.20 Tütün içeren sigaralar 69 0,1450
       
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)    
  -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 69 0,1450
   -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 69 0,1450
       
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
69 0,1450
       
2403.10.10.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
69 0,0375
       
2403.10.90.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
69 0,0375
       
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 69 0,1450

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 100 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
MADDE 4- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit edilmiştir.
MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.